Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Sardinië reizen

 

Bij het doen van een boeking via Sardinië reizen / sardiniereizen.nl, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden van Sardinië Reizen.

Tot stand gekomen op 2 september 2016.

Algemene Voorwaarden Sardinië reizen, Jasmijnstraat 36, 7544 TG Enschede, ingeschreven bij de Nederlandse KvK onder nummer 65342003.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

Sardinië reizen / wij / ons :
Eigenaar en personeel van Sardinië reizen
 
Accommodatiebeheerder / Dealer:   
Eigenaar of beheerder van een accommodatie. Degene die de gelding van deze
Algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
 
Klant / Jij:                   
Iedere natuurlijke persoon, die gebruikmaakt of wil maken van de bemiddeling door Sardinië reizen, die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Evenals degene die de website bezoekt en een dienst afneemt bij Sardinië reizen.
 
Website:                               
www.sardiniereizen.nl
 
Deals:                                               
Diensten die door accommodatiebeheerders aangeboden en geleverd worden.
 
Dienst:           
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Sardinië reizen voor of ten behoeve van de klant heeft verricht
 
Artikel 2. Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Sardinië reizen en de klant, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sardinië reizen, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Sardinië reizen en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3. 
Sardinië reizen kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 
Artikel 4. 
Sardinië reizen zal de algemene voorwaarden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 
Artikel 5. Het vakantieverblijf boeken
5.a. Boeking
Bij het doen van een boeking via Sardinië reizen onstaat er een overeenkomst tussen de klant en de accommodatiebeheerder. Sardinië reizen fungeert hier slechts als tussenpersoon. Er ontstaat dus geen overeenkomst tussen Sardinië reizen en haar klant. 
 
Artikel 6. Betalingen
6.a. Bij het boeken van je vakantieverblijf, rondreis of excursie via onze website vragen wij een aanbetaling van minimaal 15% van het totale bedrag van de boeking. De hoogte van de aanbetaling is afhankelijk van de voorwaarden die de accommodatiebeheerder stelt. Afwijkende voorwaarden staan vermeld bij de betreffende accommodatie op de website. Het resterende bedrag betaal je uiterlijk op de factuur aangegeven vervaldatum. (tenzij anders aangegeven). Sardinië reizen fungeert hier slecht als tussenpersoon. Betaalmogelijkheden op het vakantieadres vind je bij de betreffende accommodatie duidelijk vermeld op onze website.
6.b  Betaling aan Sardinië reizen vindt plaats door middel van overmaking van de (aan)betaling aan Sardinië reizen op de volgende bankrekening:
ABNAMRO Bank N.V.
T.N.V.  Sardinië reizen
rek.nr. NL04 ABNA 0511 2446 14
 
Artikel 7. Door klant geïnitieerde wijzigingen in de boeking
Het is tot 2 weken voor vertrekdatum mogelijk de volgende wijzigingen aan te brengen in je boeking. Het bijboeken van extra personen en het reserveren van excursies (indien beschikbaar). Ook een “in de plaats stelling” is mogelijk als de accommodatiebeheerder dit toestaat (zie ook art.9). Bij een door de klant geïnitieerde wijziging wordt €25,- in rekening gebracht. Dit bedrag dient vooraf aan Sardinië reizen te zijn overgemaakt. 
 
Artikel 8. Annulering door klant
8.a. Kosten van de annulering zijn afhankelijk van de voorwaarden van de accommodatiebeheer. Tenzij anders vermeld op de website van Sardinië reizen (de informatie op de website van Sardinië reizen is leidend) geldt: bij een annulering tot 30 dagen voor de aankomstdatum van de bij Sardinië reizen geboekte accommodatie,  bedragen de kosten voor de annulering 15% van de totale reissom. Wordt een annulering tussen de 29 dagen en 14 dagen voor aankomst doorgegeven, bedragen de kosten van de annulering 50% van de totale reissom. Wordt een annulering tussen de 13 dagen en 7 dagen voor vertrek doorgegeven, bedragen de kosten van de annulering 80%. Wordt een annulering minder dan 7 dagen voor vertrek doorgegeven bedragen de kosten 100% van de totale reissom.
8.b. Procedure van annulering
Annuleren is alleen mogelijk door een mail te sturen naar info@sardiniereizen.nl met daarin duidelijk het verzoek tot annulering, of door het sturen van een aangetekende brief (met daarin duidelijk je verzoek tot annulering) naar:
Sardinië reizen, Via Francesco Petrarca 2, 09040 San Vito (SU), Italië.
 
Artikel 9. In de plaats stelling
In het geval dat een klant niet kan deelnemen aan de bij Sardinië reizen geboekte reis, is het als de voorwaarden van de accommodatiebeheerder dit toe staan, mogelijk om tot 2 dagen voor de eerste dag van je verblijf (dat geboekt is via Sardinië reizen), iemand anders in zijn of haar plaats te boeken.  Aan deze zogenaamde ‘in de plaats stelling” zijn de kosten van €30,- euro per “in de plaats stelling” verbonden. Deze kosten moeten vooraf worden betaald aan Sardinië reizen. 
 
Artikel 10. Reis- en annuleringsverzekering
Wij raden je aan om voor vertrek een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Hiermee voorkomt je onnodig leed bij bijvoorbeeld het moeten annuleren van je reis of bij onvoorziene medische en/of andere onvoorziene situaties in het buitenland. 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.a. Sardinië reizen aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van welke gebeurtenis dan ook tijdens de reis. 
11.b. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
11.c. De accommodatiebeheerder is verantwoordelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie met betrekking tot de accommodatie.
11.d. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking van de website, de beschikbaarheid van de website of anderzijds een probleem met de website.
Sardinië reizen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen de klant en de accommodatiebeheerder. Tevens is Sardinië reizen nimmer aansprakelijk voor schade die de klant of accommodatiebeheerder ten gevolge van de overeenkomst heeft geleden.  
Indien Sardinië reizen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sardinië reizen beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Sardinie reizen aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Sardinië reizen overeenkomstig de verzekering draagt.
De klant dient de schade waarvoor Sardinië reizen aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Sardinië reizen te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 
Artikel 12. Garantie
Sardinië reizen fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van de verschillende deals bij elkaar worden gebracht. 
De garantie ten aanzien van de producten en diensten wordt door de accommodatiehouder verstrekt. Sardinië reizen draagt hierbij geen verantwoordelijkheid
De accommodatiehouder draagt er zorg voor dat er garantie wordt verstrekt aan de klant.
Indien de klant een product of dienst via de website van Sardinië reizen besteld, komt er een overeenkomst tussen de accommodatiebeheerder en de klant tot stand. 
 
Artikel 13. Opschorting en ontbinding
Indien de klant een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Sardinië reizen het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Sardinië reizen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ook is Sardinië reizen bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de overeenkomst Sardinië reizen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
  • Als de aankomstdatum van de reis meer dan 4 weken in de toekomst ligt en de klant een betalingsachterstand van meer dan 2 weken bij Sardinië reizen heeft.
  • Als de aankomstdatum minder dan 4 weken in de toekomst ligt en de klant een betalingsachterstand van meer dan 2 dagen bij Sardinië reizen heeft.
  • Als bij een last minute boeking (een reis boeken waarbij de aankomstdatum 4 weken en minder in de toekomst ligt) de factuur aan Sardinië reizen niet binnen 2 dagen betaald is.
Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Sardinië reizen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 14. Incassokosten
Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant het verschuldigde bedrag vermeerderd met de incassokosten verschuldigd aan Sardinië reizen.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Sardinië reizen in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 375 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
 
Artikel 15. Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Sardinië reizen of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sardinië reizen geen invloed kan uitoefenen en waardoor Sardinië reizen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Sardinië reizen in redelijkheid niet van de klant mag worden verlangd.
Sardinië reizen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sardinië reizen zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Sardinië reizen als de klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Sardinië reizen zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Sardinië reizen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sardinië reizen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 16. Klachten procedure
Bij klachten over uw accommodatie of bij problemen in uw accommodatie verzoeken wij je om direct contact op te nemen met de accommodatie en met Sardinië reizen. Wij zullen dan in overleg gaan met de accommodatiebeheerder. Wel wil Sardinië reizen benadrukken dat zij niet verantwoordelijk is voor problemen rondom de accommodatie. De accommodatiebeheerder is ten alle tijden verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de accommodatie. Wij kunnen hierin slechts bemiddelen en zullen hierin dan ook onze uiterste best doen. 
Indien de klant een klacht heeft omtrent het product kan de klant per e-mail aan Sardinië reizen een klacht indienen.
De klant dient een klacht binnen twee maanden bij Sardinië reizen in te dienen na het moment waarop de klant kennis nam van het bestaan van de klacht. 
Sardinië reizen behandelt alle klachten vertrouwelijk.
Indien de klant volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Sardinië reizen de klacht van de klant niet in behandeling nemen. Pas wanneer Sardinië reizen de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.
Sardinië reizen zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.
 
Artikel 17. Privacy
10.a.Sardinië reizen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van zijn website van groot belang. Wij behandelen de persoonlijke gegevens van klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Sardinië reizen bewaart de gegevens zorgvuldig en vertrouwelijke en gaat daarnaast vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende klant.
Sardinië reizen houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
10.b. Verwerking van persoonsgegevens
Sardinië reizen legt je persoonsgegevens vast in een klantenbestand om reisreserveringen te maken, accommodatiebeheerders te informeren en om u in de toekomst van dienstverlening te kunnen voorzien.
10.c. 
Op de website van Sardinië reizen vind je enkele links naar andere websites. Sardinië reizen kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.
Sardinië reizen behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de klant geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
 
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sardinië reizen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 


Zoek ons eens op!